หนังสือที่จะมาช่วยอธิบายความหมายของการอภิบาลอินเทอร์เน็ต กระบวนการทำงานโดยรวมของอินเทอร์เน็ตผ่านแนวคิดตระกร้าห้าใบ อันได้แก่ ตระกร้าโครงสร้างพื้นฐานและการกำหนดมาตรฐาน ตะกร้ากฎหมาย ตะกร้าเศรษฐกิจ ตะกร้าการพัฒนาและตะกร้าสังคม-วัฒนธรรม รวมไปถึงผู้มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างนโยบายการอภิบาลอินเทอร์เน็ตให้เกิดขึ้น

ข้อมูลหนังสือ