เก้าเรื่องสั้นที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้ เมื่อได้อ่านครบทุกเรื่องแล้ว ผู้อ่านจะเห็นได้ว่าเรื่องสั้นแต่ละเรื่องมีการเชื่อมร้อยกันไม่ทางตรงก็ทางอ้อม กนกพงศ์ สงสมพันธุ์ เพื่อนนักเขียนของเราเคยพูดไว้ว่า นักเขีียนมีภาระหน้าที่ในฐานะเลลขานุการทางประวัติศาสตร์ สิ่งที่งานวรรณกรรมได้ซึมซับไว้ไม่ใช่เฉพาะของเท็จจริงเท่านั้น หากแต่ได้รวบรวมไว้ทั้ง ฉาก บรรยากาศ ค่านิยม ความเชื่อ และอารมณ์ความรู้สึก ขอผู้คนในยุคสมัยที่งานเขียนชิ้นนั้นได้อุบัติขึ้น

ข้อมูลหนังสือ