การพูด เป็นวิธีการสื่อสารที่สะดวกรวดเร็วและเป็นวิธีที่ง่ายเมื่อต้องการทำความรู้จักสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยระหว่างบุคคล คำพูดที่สร้างสรรค์นอกจากจะเป็นที่รื่นหูแก่คนรอบข้างแล้ว ยังเป็นการสร้างมิตรซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีย่อมก่อให้เกิดความเข้าใจ ความเอาใจใส่ ความช่วยเหลือเกื้อกูล และเกิดความอุ่นใจ

การพูดจึงเป็นการสร้างและรักษาสัมพันธภาพ ส่งผลให้การทำงานและการดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างมีความสุข

หนังสือ ‘วาทการ ศาสตร์และศิลป์แห่งการพูดเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร’ เล่มนี้ เขียนและเรียบเรียงโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ เพื่อใช้เป็นตำราประกอบการเรียนการสอนรายวิชาโทวาทการ ซึ่งกำหนดอยู่ในหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

กล่าวได้ว่า ‘วาทการ’ เล่มนี้อุดมด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุมหลักการพูดอย่างครบถ้วน หนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่ตำราประกอบการเรียนการสอนเฉพาะนักศึกษาเท่านั้น หากแต่ยังเป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับใช้เป็นคู่มือของผู้ใฝ่รู้เพื่อพัฒนาบุคลิกการพูดอีกด้วย

ข้อมูลหนังสือ