การคิดไม่เคยแก้ปัญหาของเราได้ บรรดาคนที่ฉลาดหลักแหลม เหล่านักปราชญ์ นักคิด บัณฑิตผู้รู้ ผู้นำทางการเมืองทั้งหลาย

ยังไม่เคยแก้ไขปัญหาใดๆ ของมนุษย์ได้อย่างแท้จริง ซึ่งคือปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับผู้อื่น ระหว่างคุณกับผม

เท่าที่ผ่านมาเราใช้จิต ใช้ปัญญาทางความคิด เพื่อช่วยสอบสวนวิเคราะห์ปัญหา โดยหวังจะพบคำตอบ แต่ความคิดสามารถแก้ปัญหาของเราได้หรือ

นอกจากความคิดที่ใช้ในห้องทดลอง หรือบนกระดานเขียนแบบเพราะความคิดถูกอิทธิพลกำหนดอยู่เสมอมิใช่หรือ ความคิดคิดเพื่อปกป้องตนเองอยู่เสมอ

คิดเพื่อทำให้ตัวตนสืบต่ออย่างยั่งยืนไม่ใช่หรือ บทบาทของความคิดรวมศูนย์เพื่อตนเองไม่ใช่หรือ

ความคิดเช่นนั้นสามารถจะแก้ปัญหาใดๆ ที่ความคิดสร้างขึ้นมาเองได้หรือ จิตซึ่งสร้างปัญหาสามารถแก้ปัญหาทั้งหลายที่มันสร้างขึ้นเองได้หรือ


ข้อมูลหนังสือ