หนังสือเล่มนี้นำเสนอแนวคิดและแนวปฏิบัติของการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนแบบปรึกษาหารือ โดยได้ลงลึกถึงรากฐานทางปรัชญาของแนวคิดที่สะท้อนความสำคัญ การท้าทายกระบวนทัศน์ดั้งเดิม ญาณวิทยา พรมแดน จุดมุ่งเน้น และวิธีวิทยา ซึ่งตั้งต้นจากฐานคิดของ Jurgen Habermasians ที่ศึกษาทางด้านการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน

นอกจากนั้นยังได้หยิบยกกรณีตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่สะท้อนแง่มุมที่ครอบคลุมทั้งในสเกลเมืองในภาพรวม สเกลชุมชน และสเกลองค์กร ทั้งที่อยู่ในลักษณะที่เป็นทางการหรือที่มีการออกแบบและจัดกระบวนการปรึกษาหารือ และที่ไม่เป็นทางการหรือที่เกิดขึ้นเองในวิถีปฏิบัติ โดยในส่วนท้ายจะเป็นการอภิปรายที่มุ่งชี้ให้เห็นคุณูปการของแนวคิดในทางปฏิบัติและประเด็นท้าทายที่ต้องเผชิญ อันเป็นการชวนขบคิดเพื่อแสวงหาแนวทางในการก้าวข้ามต่อไป

ข้อมูลหนังสือ

  • การวิเคราะห์นโยบายและวางแผนแบบปรึกษาหารือ
  • ผู้เขียน: ปิยะพงษ์ บุษบงก์
  • สำนักพิมพ์: คอมม่อน (commonbooks)
  • จำนวนหน้า: 141 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — สิงหาคม 2560
  • ISBN: 9786169119289