"เขียวขบถ คือเรื่องราวของสถาปัตยกรรมเขียวๆ อันเป็นผลผลิตจากแนวคิดขบถๆ สถาปัตยกรรมเหล่านี้ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการมุ่งตั้งคำถามและตั้งตัวเป็นขบถต่อการพัฒนากระแสหลักที่ให้ความสำคัญกับมิติทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียว หลายชิ้นงานเป็นผลพวงมาจากความพยายามท้วงติง ตรวจสอบ แก้ไขข้อบกพร่องของระบบแนวคิดแบบเดิมๆ ทำให้เกิดมุมมองใหม่ๆ สะท้อนประเด็ฯทางด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้ม ที่สัมพันธ์กับสภาพเศรษฐกิจสังคม และการเมืองในช่วงเวลานั้นๆ อย่างมีนัยสำคัญ" จักรสิน น้อยไร่ภูมิ "ผลงานของจักรสิน น้อยไร่ภูมิ เป็นการเรียบเรียงแนวคิดของสถาปนิกทั่วโลกที่ลุกขึ้นมาสร้าสรรค์ผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมที่มีอุดมการณ์สอดรับไปกับจังหวะของโลกอย่างเหมาะสมกลมกลืนนับเป็นข้อคิดที่มีค่าที่จะกระตุ้นเตือนผู้คนในสังคมให้กลับมาคิด กลับมาทบทวนการใช้ทรัพยากรของตัวเองที่จะมีผลต่อคนรุ่นหลังในวันข้างหน้า จุลพร นันทพานิช

ข้อมูลหนังสือ