โครสร้างนิยมและสัญวิทยาที่ผู้เขียนกล่าวถึงในงานศึกษานี้ เพียงแต่นำมาใช้ในลักษณะที่แตกต่างและวิพากษ์ท้าทายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นมโนทัศน์เรื่องสัญญะ ความสัมพันธ์ระหว่างรูปสัญญะกับความหมายสัญญะ รวมตลอดถึงการอ่านและการวิเคราะห์ตัวบท การที่เราจะสามารถทำความเข้าใจงานวิชาการที่ใช้วิธีการหาความรู้แบบหลังสมัยใหม่นิยม/หลังโครงสร้างนิยมได้ ส่วนหนึ่งเรามีความจำเป็นจะต้องเข้าใจฐานความคิดเหล่านี้ด้วย

ข้อมูลหนังสือ