โลกที่ข้าพเจ้ามองเห็น คือหนังสือรวบรวมข้อเขียนหกสิบแปดชิ้นของของอัลเบิร์ต ไอนสไตน์ ตั้งแต่ก่อนปี ค.ศ.1935 ช่วงที่อิทธิพลทางวิทยาศาสตร์ของไอนสไตน์อยู่ในระดับสูงสุด แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักในฐานะปราชญ์แห่งยุคปรมาณู ตำแหน่งที่เขายืนอยู่บนโลกใบนี้ส่งให้เขามีโอกาสและหนทางที่จะแสดงความคิดเห็นทั้งในประเด็นทางสังคม ปรัชญา และการเมือง ซึ่งอยู่นอกเหนือแวดวงวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์ ข้อเขียนเหล่านี้เขียนขึ้นในช่วงต้นๆ ของการยื่นมือเข้ามาสู่ภารกิจอีกด้านหนึ่ง อันมีผลมาจากสภาวะวิกฤตโลกในยุคของเขาในหลายๆ ด้าน ทั้งการมุ่งทำสงครามระหว่างกันของประเทศยุโรป ทั้งภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ อันเนื่องมาจากสงคราม และการไม่ได้เตรียมรับมือกับผลลัพธ์ของการก้าวรุดหน้ารวดเร็วเกินไปในพัฒนาการทางเทคโนโลยี และอารยธรรม

ข้อมูลหนังสือ