พรานเป็นอาชีพที่มีเกียรติ เป็นที่ยกย่องนับถือของผู้คน ใช่แค่มีปืนก็เป็นพรานได้เพราะป่าเต็มไปด้วยอันตรายร้อยแปด ทั้งสัตว์ร้าย ไข้ป่า และความดิบเถื่อนทารุณของธรรมชาติ คนที่ได้ชื่อว่า “พราน” จึงต้องเป็นด้วยใจรัก นอกจากมีความสามารถในการใช้อาวุธแล้ว ยังต้องมีความสามารถในการดำรงชีพในป่า รู้จักเอาตัวรอดในสถานการณ์คับขัน รู้จักป่า รู้จักนิสัยของสัตว์ เหนือสิ่งอื่นใดคือต้องมีใจเข้มแข็งเด็ดเดี่ยว ถึงแม้จะได้ชื่อว่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิต แต่พรานต้องเป็นคนมีสัตย์ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม

ปัจจุบันอาชีพพานได้สูญสิ้นไปจากเมืองไทยแล้ว ผู้เขียนจึงได้รวบรวมเรื่องของ “พราน” ขึ้นมา เพื่อย้อนกลับไปยังอดีตสมัยที่ป่ายังรกทึบ ที่เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายนานาชนิด สืบสานตำนานแห่งชีวิตพรานในอีกมิติหนึ่ง --- วัธนา บุญยัง

ข้อมูลหนังสือ