สารบัญ


 คุณค่าของการเทียบเคียง การเทียบเคียงเรื่องคุณค่า

- จิตไม่อาสาในปรัชญาของขงจื๊อกับจวงจื่อ / ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์

- มนุษยนิยมหรือวัตถุนิยม : วิวาทะคุณค่าและการมีชีวิตของมนุษย์ของเฟอร์รีและก็อง-สปงวิลล์ / รชฎ สาตราวุธ

 คุณค่าของการตัดสิน การตัดสินเรื่องคุณค่า

- จากฆ่าหรือไม่ฆ่าสู่คุณค่าในรามเกียรติ์ฉบับราชกาลที่ 1 / เสาวณิต จุลวงศ์

- ปมอิดิปัสและประกาศิตของพ่อในข้างหลังภาพ กับชั่วฟ้าดินสลาย / ทอแสง เชาว์ชุติ

 คุณค่าของการสร้างความหมาย การสร้างความหมายเรื่องคุณค่า

- วิถีโลก-วิถีโพธิสัตว์/พุทธศาสนา-มิจฉาวาทะ : ถกเถียงเรื่องคุณค่าในทศชาติชาดก / อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล

- จุดยืนที่แตกต่างกับการคลี่คลายปมความขัดแย้ง : การศึกษาวรรณกรรมเวียดนามยุคหลังการรวมชาติ / มนธิรา ราโท

 คุณค่าของความยอกย้อน ความยอกย้อนเรื่องคุณค่า

- ความเป็นชายและฮิปปี้ปลอดการเมืองในพันธุ์หมาบ้า ของชาติ กอบจิตติ / จณิษฐ์ เฟื่องฟู

- ศัตรูที่รัก : คุณค่าสงครามกับสงครามคุณค่าในคู่กรรม ของทมยันตี / นัทธนัย ประสานนาม

 คุณค่าของการถกเถียง การถกเถียงเรื่องคุณค่า

- “โป๊”...หมายถึงแค่ไหน ?” : การก่อตัวของแนวคิดและการถกเถียงเรื่อง “ลามกอนาจาร” ในสังคมไทย (ปลายทศวรรษ 2460 ถึงต้นทศวรรษ 2490) / ธนาพล ลิ่มอภิชาต

- ถกเถียงกับขงจื่อ : วิญญูชนและการต่อรองคุณค่าของไจ๋หว่อ / อุทัช เกสรวิบูลย์