รางวัล TTF AWARD เกียรติยศ ประจำปี 2555 หนังสือเล่มนี้เป็นงานวิชาการสำคัญที่นำเสนอและอธิบายเนื้อหาและทฤษฎีของบรรดานักคิดแนววิพากษ์อันจัดอยู่ในฝ่ายสำนักหลังสมัยใหม่ได้อย่างลึกซึ้งและรอบด้าน เป็นการวางหมุดหมายที่สำคัญต่อพัฒนาการของการศึกษาวิชารัฐศาสตร์ในสังคมไทย ให้ก้าวทันและร่วมส่วนในการวิเคราะห์ค้นคว้าและวิพากษ์เรื่องของการเมืองอย่างไม่หยุดนิ่งหรือจมปลักในวังวนแห่งความล้าหลัง หนังสือเล่มนี้เสนอการมองและวิเคราะห์และความเข้าใจในปัญหาที่อยู่ในปริมณฑลของการเมืองแบบใหม่ที่แตกต่าง กระทั่งตรงข้ามกับแนวทาง วิธีการ และทฤษฎีที่นักรัฐศาสตร์เคยใช้ในการศึกษาวิเคราะห์และทำความเข้าใจปัญหาการเมืองแบบเก่าโดยสิ้นเชิง แทนที่การศึกษาผ่านสถาบัน องค์กรและตัวผู้นำหรือผู้ตามในการปฏิบัติทางการเมือง ผู้เขียนเสนอแนวทางและวิธีวิทยารวมถึงปรัชญาในการมองการเมืองเสียใหม่ กล่าวคือการใช้ภาษามาเป็นกุญแจสำหรับไขเข้าไปสู่การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการเมือง ที่สำคัญคือทำให้เห็นถึงการปลดปล่อยการเมืองออกจากพันธนาการและการตีความโดยอำนาจภายนอก ทำให้บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของคำพูด/ภาษา สามารถดึงการเมืองกลับมาเป็นของเขาได้.....บางตอนจากคำประกาศเกียรติคุณ

ข้อมูลหนังสือ