การศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งและการซื้อเสียงมิใช่เรื่องใหม่สำหรับสังคมไทย หากสามารถสืบย้อนกลับไปได้ตั้งแต่สมัยกลางทศวรรษ 2510 ที่เริ่มมีบรรยากาศการเมืองแบบเปิดกว้างมากขึ้น หลังจากที่ประเทศต้องตกอยู่ภายใต้การครอบงำของระบอบเผด็จการทหารมาเป็นเวลานาน นักวิชาการโดยเฉพาะสาขารัฐศาสตร์เริ่มตื่นตัวสนใจศึกษาสิ่งที่เรียกว่า “พฤติกรรมของผู้เลือกตั้ง” เพื่ออธิบายและคาดการณ์แบบแผนทั่วไปของการลงคะแนนเสียงเลือกผู้แทนราษฎรของผู้มีสิทธิออกเสียงทั่วประเทศ รวมถึงนักกฎหมายจำนวนหนึ่งที่สนใจศึกษากฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองการศึกษาในแนวทางนี้ยังคงได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันท่ามกลางความผันผวนและผกผันของการเมืองไทย 

ข้อมูลหนังสือ