หนังสือ “ทฤษฎีการออกแบบ” ของ อาจารย์พรทิพย์ เรืองธรรม แห่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

นับเป็นผลงานวิชาการของนักวิชาการรุ่นใหม่ที่ได้พยายามเติมเต็มช่องว่างดังกล่าว
หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการสอนในวิชาทฤษฎีการออกแบบ (Design Theory)
ซึ่งเป็นวิชาสำคัญในหลักสูตรของสาขาสถาปัตยกรรมภายใน หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาสำคัญสองส่วนด้วยกัน

คือส่วนที่ว่าด้วยหลักการและแนวคิดด้านรูปแบบ ที่เน้นในเชิงประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของการออกแบบ
เป็นองค์ความรู้สำคัญที่อาจช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่เป็นนักออกแบบได้เป็นอย่างดี

เนื้อหาส่วนที่สองเป็นภาคทฤษฎีในการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน
นับว่าเป็นเอกสารที่มีเนื้อหาครอบคลุมในสาระสำคัญที่ผู้เรียนจำเป็นต้องรู้อย่างครบถ้วน น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

ข้อมูลหนังสือ