หนังสือเล่มนี้เป็นการประมวลงานศึกษาและการอภิปรายในรอบหลายปีที่ผ่านมารวม 9 เรื่องด้วยกัน ซึ่งทรงคุณค่าและมีมากมายหลายประเด็นที่ทำให้เราได้ทราบประวัติศาสตร์ที่น่าตื่นตาตื่นใจของยุคสมัยที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างยุคกรุงศรีอยุธยา ยุคกรุงธนบุรี และยุครัตนโกสินทร์  

เชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยเติมเต็มประวัติศาสตร์แห่งยุคสมัยที่แม้จะมีความโดดเด่นเป็นพิเศษ แต่ก็ยังต้องการมุมมองใหม่ การตีความใหม่ และแนวทางที่สังคมนี้บ้านเมืองนี้ต้องการ ทั้งนี้เพื่อช่วยเป็นประหนึ่งแสงสว่างในการที่จะเดินทางจากปัจจุบันสู่อนาคต พร้อมๆ กับการมองย้อนกลับไปในอดีตด้วยสายตาและสติปัญญาที่กอปรด้วยวิชาความรู้ สมดังพุทธภาษิต ที่ว่า “นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา” หรือ “แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี”

ทั้ง 9 เรื่อง มีดังนี้

1.“ชาวจีนในสยามโบราณ” ของ จี. วิลเลียม สกินเนอร์ (G. William Skinner) เป็นบทที่ 1 ของหนังสือ “Chinese Society in Thailand : An Analytical History” แปลฉบับไทยในชื่อ “สังคมจีนในประเทศไทย : ประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์”

2.“เส้นทางกู้บ้านกู้เมืองของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” เป็นงานศึกษาของ จารึก วิไลแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีของกรมศิลปากร

3.“โคลงยอพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีตากสินมหาราช” ของนายสวน มหาดเล็ก เขียนคำนำโดย ชาญวิทย์ เกษรศิริ  

4.“บางกอก- กรุงธนบุรีในแผนที่พม่าโบราณ” ของ สุเนตร ชุตินธรานนท์ ศาสตราจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5.“พระราชวังกรุงธนบุรี” ของ ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ แห่งคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมจากบทความเรื่อง “โรงตึกคู่ อาคารทหารยาม ในพระราชวังเดิม กรุงธนบุรี” ที่พิมพ์ใน ศิลปวัฒนธรรม เมื่อปี 2541/1998

6.“จดหมายเหตุเรื่องแผนที่ ‘สยาม’ หรือ Siam to Burma Map ‘แผนที่เส้นทางเดินทัพจากกรุงธนบุรีถึงกรุงอังวะ’ ของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ตากสิน มหาราช” ของ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

7.“นิราศเมืองกวางตุ้ง หรือ นิราศพระยามหานุภาพ (อ้น) ไปเมืองจีน” เขียนคำนำโดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

8.“มุมมองใหม่ : พระเจ้าตากสินฯ” เป็นการบันทึกการเสวนาที่จัดขึ้นโดยสถาบันอยุธยาศึกษา ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555/2012

9.“พระเจ้าตากสินกับนครศรีธรรมราช เรื่องจริงหรืออิงนิยาย” เป็นบันทึกการอภิปรายจากหัวข้อในเวทีวิชาการเรื่อง “โลกของอิสลามและมุสลิมในอุษาคเนย์” จัดโดย มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ที่นครศรีธรรมราช เมื่อ 27-28 มีนาคม 2552/2009

ข้อมูลหนังสือ