ความหมายของสิ่งต่างๆ ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยไร้สิ่งเคลือบแฝงหรือตรงไปตรงมา หากแต่ถูกสร้างขึ้นเพื่อการกำหนดช่วงชั้นทางสังคม บ่งบอกแบบแผนการปฏิบัติ (วิธีการพูด การผลิตทางเศรษฐกิจ วิถีชีวิตประจำวัน แนวทางการปฏิสังสรรค์) ระหว่างกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมที่มีสถานะไม่เท่าเทียมกัน โดยเป็นไปเพื่อรักษาสถานะทางอำนาจของชนชั้นปกครองไว้

การทำความเข้าใจการพัฒนาในฐานะที่เป็นวาทกรรมไม่เพียงสนใจที่ระบบความสัมพันธ์ของการผลิตสร้างความรู้ว่าด้วยการพัฒนาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการใช้ยุทธศาสตร์ในการสถาปนาให้การพัฒนามีลักษณะเป็น ‘สถาบัน’ มีกระบวนการปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นขั้นตอน...และแบบแผน การปฏิบัติต่อสิ่งที่เรียกว่าการพัฒนา ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นจากความรู้ จากนั้นการพัฒนาได้ผลักสิ่งที่ด้อยพัฒนาให้กลายเป็นอื่น

 บางส่วนจาก ว่าด้วยการวิเคราะห์วาทกรรมแนววิพากษ์

ข้อมูลหนังสือ

  • ว่าด้วยการวิเคราะห์วาทกรรมแนววิพากษ์ (On Critical Discourse Analysis)
  • ผู้เขียน: สามชาย ศรีสันต์
  • สำนักพิมพ์: สมมติ
  • จำนวนหน้า: 285 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2561
  • ISBN: 9786167196848