หนังสือ "มองกลับ : Looking Backward" เล่มนี้ เป็นผลงานของ "Edward Bellamy" โดย "พันทา บูรณมาตร์" เป็นผู้ถ่ายทอด โดยผลงาน "มองกลับ" นั้นถือเป็นจุดเริ่มต้นของบทบาทผู้นำความคิดทางการเมือง ซึ่งโลกสมมติของ "เบลลามี" ที่ถ่ายทอดออกมาสร้างอิทธิพลทางความคิดให้แก่นักคิดและปัญญาชนจำนวนมาก รวมทั้งก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวการเมืองภาคประชาชนอย่างกว้างขวางในอเมริกาและยุโรปช่วงต้นศตวรรษที่ 20 กระทั่งมีการจัดตั้ง "Bellamy Club" ขึ้นทั่วทั้งอเมริกาเลยทีเดียว "...ในประวัติศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงในทุกยุคทุกสมัยนำมาซึ่งความไม่มั่นคงและความหวาดกลัว...ความกลัวที่เกิดจากการที่จะต้องปวารณาตัวต่อความเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ภายใต้พื้นฐานที่ว่า เรา - มนุษย์ จะอยู่กันอย่างไร จะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองอย่างไร อะไรบ้างที่จะเข้ามามีผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่..." กิจโชติ นันทนสิริวิกรม "…มองกลับ ควรเป็นวรรณกรรมที่ถูกอ่านและพิจารณาอย่างจริงจัง แต่มันไม่ควรถูกเทิดทูนในฐานะคัมภีร์ของนักสังคมนิยมที่มุ่งจะสร้างสังคมแบบใหม่ ซึ่งอันตรายอย่างหนึ่งของมันก็คือ ทั้งสองอย่างนั้นเป็นสิ่งที่หลีกหนีกันไม่ได้..." วิลเลียม มอร์ริส (William Morris: 1834 - 1896)

ข้อมูลหนังสือ