หนังสือ “มองคติชนเห็นตัวตนชาติพันธุ์” เป็นหนังสือรวบรวมบทความวิจัย 4 เรื่องที่ศึกษาการแสดงอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ของชาวไทใหญ่ ไทลื้อ ไทเขิน ในเชียงใหม่และเชียงราย และการแสดงอัตลักษณ์ของ คนไทยเชื้อสายจีนผ่านเยาวราช ผ่านบริบทของ เทศกาลงานประเพณี และผ่านคติชนอีกหลายประเภทเช่น เรื่องเล่า การละเล่น การแสดง อาหาร ผ้าทอ ชุดประจำชาติพันธุ์ ทั้งนี้บทความทั้ง 4 เรื่องนี้ศึกษาการแสดงอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในบริบท นอกมาตุภูมิ ซึ่งคือประเทศไทย นอกจากนี้ในหนังสือนี้ยังมีบทอภิปรายที่ชี้ให้เห็นบทบาทคติชนของชาติพันธุ์ในบริบทการท่องเที่ยวไทยและในสื่อไร้พรมแดนในปัจจุบัน

ข้อมูลหนังสือ