เรื่องเล่าพื้นบ้านไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง หนังสือลำดับที่ 2 ของชุดสังคม-วัฒนธรรมร่วมสมัย
การศึกษาการประยุกต์นิทานพื้นบ้านที่สืบทอดมาในสังคมประเพณีที่มีการนำมาใช้ในบริบทใหม่ๆ ในปัจจุบัน เช่น บริบทเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บริบทการท่องเที่ยว วงการพุทธพาณิชย์/เครื่องรางของขลัง วงการหนังสือวรรณกรรมเด็ก ซึ่งทำให้สรุปว่านิทานพื้นบ้านไทยซึ่งน่าจะสูญสลายไปตามกาลเวลากลับหลายเป็น “ทุนทางวัฒนธรรม” ที่สำคัญ มีพลวัต มีบทบาทและยังดำรงอยู่ได้อย่างน่าสนใจยิ่งในบริบทสังคมไทย ปัจจุบันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง

-เล่าเรื่อง เรื่องเล่า 
ศิราพร ณ ถลาง

-เรื่องเล่าพื้นบ้านกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (OTOP)ในบริบทเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
อภิลักษณ์ เกษมผลกูล

-การประยุกต์ใช้คติชนในการสร้างวัตถุมงคลในปัจจุบัน 
สุกัญยา สุจฉายา

-การผสมผสานวัฒนธรรมในหนังสือนิทานแนว edutainment ภาษาไทย 
ศิริพร ภักดีผาสุก

-บทสังเคราะห์ เรื่องเล่าพื้นบ้านไทย ซ การนำไปประยุกต์ใช้และพื้นที่ทางสังคม ในปัจจุบัน 
ศิราพร ณ ถลาง

ข้อมูลหนังสือ