มรดกความทรงจำแห่งนพบุรีศรีลโวทัยปุระ ว่าด้วยโคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์ฯ และ จารึกโบราณแห่งเมืองละโว้

“มรดกความทรงจำแห่งนพบุรีศรีลโวทัยปุระ” เป็นผลผลิตลำดับที่ ๑ ของโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีจากเอกสารโบราณและจารึก (พปอ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอองค์ความรู้หรือแนวคิดใหม่เกี่ยวกับ “เมืองละโว้” ที่ได้จากการศึกษาเอกสารชั้นต้นและเอกสารชั้นรอง โดยคณะทำงานของโครงการฯ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างนักวิชาการของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.) กับนักวิชาการอาวุโส และนักวิชาการรุ่นใหม่จากสถาบันการศึกษาอื่นๆ

 หนังสือเล่มนี้บอกเล่าเรื่องราว ๒ เรื่อง เรื่องแรกคือ “โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์ฯ” วรรณกรรมร่วมสมัยในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีคุณค่าทั้งทางวรรณศิลป์ และประวัติศาสตร์ ในส่วนนี้ ศมส. ได้รับเกียรติจาก ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียรเมธีวิจัยอาวุโส สกว. นำเสนอพัฒนาการของเมืองละโว้ตามหลักฐานประเภทเอกสารประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกสารของชาวต่างชาติ ทั้งที่เป็นชาวฝรั่งเศส และชาวเปอร์เซีย ส่วนการถอดความโคลงโบราณเป็นบทร้อยแก้ว จัดทำโดยคณะทำงานโครงการ พปอ. นอกจากนี้ ศมส. ยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธีรวัต ณ ป้อมเพชร แปลบทร้อยแก้วดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษอีกด้วย

 สำหรับเรื่องที่สองนั้น เป็นการเสนอการตีความใหม่เกี่ยวกับบรรดาจารึกที่พบสัมพันธ์กับเมืองลพบุรี อันมีนัยยะทั้งเรื่องการศาสนา การเมือง และการอักษรศาสตร์ เนื้อหาส่วนนี้ ศมส. ได้รับเกียรติจาก รศ.เสมอ บุญมา ข้าราชการบำนาญ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นำเสนอเรื่องคตินิยมทางศาสนาในเมืองละโว้ นอกจากนี้ ดร.ตรงใจ หุตางกูร นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี ศมส. ได้นำเสอนเรื่องราวอีก ๒ เรื่องในส่วนนี้คือ ประเด็นประวัติศาสตร์และโบราณคดีจากจารึกเมืองละโว้และ การตรวจชำระคำจารึกที่พบสัมพันธ์กับเมืองละโว้พร้อมการตีความใหม่ ซึ่งนับได้ว่าเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ด้านจารึกศึกษาอีกทางหนึ่ง ศมส. หวังว่าท่านผู้อ่าน คงจะติดตามงานการศึกษาด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีในลำดับต่อไปของโครงการ พปอ.

ข้อมูลหนังสือ