หนังสือเล่มนี้คือบันทึกคัดสรรของเอร์เนสโตหนุ่มที่รวบรวมขึ้นใหม่นอกจากจะโดดเด่นยิ่งขึ้นและมีการปรับปรุงสำนวนใหม่แล้ว บันทึกสงครามปฏิวัติคิวบาเล่มนี้ยังบรรจุไว้ซึ่งแรงบันดาลใจและพลังของเชในช่วงแรก ก่อนที่บันทึกเหล่านี้จะกลายเป็นจดหมายเหตุที่ผ่านการรับรองคุณค่า และเป็นเอกสารประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญอันประเมินค่าไม่ได้...

ข้อมูลหนังสือ