สันติภาพทุกอย่างก้าว เป็นหนังสือที่ชี้แนะการเดินทางในวิถีดังกล่าวโดยแท้ ติช นัท ฮันห์ เริ่มด้วยการสอนการหายใจอย่างมีสติและการตระหนักรู้ถึงอิริยาบถในชีวิตประจำวันแม้จะเป็นการกระทำเล็กๆ ท่านยังแสดงถึงวิธีการนำอานิสงส์ของการมีสติและสมาธิเพื่อการแปรสภาวะ และการเยียวยาสภาพยุ่งยากทางจิต ท้านสุดท่านได้เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างศานติสุขในปัจเจกชนกับสันติภาพบนโลก นับเป็นหนังสือที่มีคุณค่าอันจักสามารถเปลี่ยนชีวิตของปัจเจกชนและชีวิตสังคมของเรา

ข้อมูลหนังสือ