ทรงโปรดเกล้าฯให้ประกาศใช้ “ณ อยุธยา” แทน “ณ กรุงเทพ” ด้วยเหตุผลว่า องค์ปฐมพระบรมราชจักรีวงศ์นี้คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงสืบเชื้อสายมาจากสกุลใหญ่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีจึงใช้ “ณ อยุธยา” สืบต่อกันมาตามพระราชบัญญัตินับแต่นั้นเรื่อยมาสิริรวมราชสกุลในพระบรมจักรีวงศ์ ตั้งแต่ รัชกาลที่ ๑ –รัชกาลปัจจุบันทั้งสายวังหลวง วังหน้า และวังหลังมีทั้งสิ้น ๑๓๑ ราชสกุล

ข้อมูลหนังสือ