จากกระแสเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจาก “การเดินทางของความคิด 1 ตอน เรียนรู้สัจธรรมแห่งชีวิต” ทำให้มีผู้คนเฝ้ารอให้มีเล่ม 2 ตามมา 

          ซึ่งมาในครั้งนี้เป็น “การเดินทางของความคิด 2 ตอน เข้าใจแก่นแท้รอบตัว” เป็นการเก็บแก่นจากทุกสารทิศเรื่องราวรอบด้านที่มีผลต่อชีวิตของเราในหลากหลายมิติ ทั้ง การเก็บออม เตรียมตัวเป็นเศรษฐี แกะเปลือกการท่องเที่ยว กะเทาะผืนดินดูแหล่งทำกินชาวเกษตร รู้จักความพอเพียงของจริง และเข้าใจแก่นแท้ของชีวิต เพื่อให้ผู้อ่านได้เกิดความเข้าใจที่ดีระหว่างกัน และอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขในสังคมโลกเดียวกัน โดยทั้งหมดทั้งมวลต่างได้เรียงร้อยเป็นตัวอักษรที่กลั่นออกจากความคิดของนักคิดทั้ง 4 ท่านเช่นเดิม

          ด้วยความวาดหวังว่า ผู้ที่เดินทางทางความคิดโดยมีสติและปัญญากำกับ ยิ่งเดินทาง ยิ่งเพิ่มความเข้าใจโลก เข้าใจชีวิต ยิ่งออกเดินทาง ยิ่งมีความจัดเจนในการใช้ชีวิต และทำให้ชีวิตมีคุณค่า มีความสำคัญ

ข้อมูลหนังสือ