คุณวิภาวีสร้างงานขึ้นโดยใช้ความรู้งานศิลปกรรมแบบตะวันตกมาผสมผสานกับงานศิลปกรรมของไทย คือโลกแห่งความจริงกับโลกแห่งจินตนาการเนรมิต ผลงานออกมาอย่างมีความประสานกลมกลืนกัน เกิดความงามเป็นเอกภาพทั้งความเป็นจริงกับจินตนาการในลักษณะเฉพาะตน และตั้งใจเผยแพร่ผลงานอันทรงคุณค่านี้ออกสู่สายตาอนุชน นักเรียน นักศึกษา และมวลมนุษยชาติทั้งหลาย ถึงคุณค่างานศิลปกรรมของไทย ซึ่งสามารถพัฒนาออกไปได้อย่างมากมายโดยไม่มีขีดจํากัดของการสร้างสรรค์งานศิลปะ อันเป็นอาหารใจของมวลมนุษย์

— อาจารย์ชิน ประสงค์, ประติมากรเอก ผู้ปั้นประติมากรรมคุณทองแดง

ข้อมูลหนังสือ