ผลงาน ของภวานี ภัฏฏาจารย์ นักเขียน ชั้นนำของอินเดีย ฉายภาพสังคมแห่งชนชั้นและการปลดแอกเพื่อความเสมอภาคและการต่อสู้ทางจิตวิญญญานทางสามัญ สำนึกแห่งความถูกต้อง 

ข้อมูลหนังสือ