สิ่งที่มีค่าที่สุดของคนเรา คือรู้ว่าตัวเองเป็นใคร และมาจากไหน... .......... ชาวจีนอพยพที่เป็นบรรพบุรุษของคนไทยเชื้อสายจีนในปัจจุบัน ไม่ได้ถูกขายมาเป็นทาส แต่พวกเขาจากบ้านเกิด ทางตอนใต้แผ่นดินจีนมายังสยามประเทศ เพราะหนีภัยสงครามบ้าง ทุพภิกขภัยบ้าง หรือภัยธรรมชาติอื่นๆ บ้าง พวกเขาจึงเป็นไทหรืออิสรชน .......... ค้นพบตัวเอง เพื่อศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีตัวตน!

ข้อมูลหนังสือ