เล่าจื๊อสอนว่า
ความรู้จักพอ จะทำให้ไม่เสื่อมเสียเกียรติ
ความพอเพียง คือ การรู้จักความพอดี
ทั้งในการกินในการใช้ ไม่หรูหราจนเหลือเฟือ
และไม่ฝืดเคืองจนขาดแคลน
จงอยู่ให้ได้ตามสถานะของแต่ละบุคคล
รู้จักพอในลาภ ยศ สุข และสรรเสริญ
มีอำนาจ จงใช้อำนาจอย่างพอดี
พูดจาก็อย่าล่วงละเมิดผู้อื่น
จะลงโทษก็อย่าให้มากจนเกินควร
แม้โต้เถียงก็อย่าถึงขั้นทะเลาะเบาะแว้ง
แม้ต้องการ...ก็อย่าเรียกร้องจนเกินควร!
ส่วนความซื่อสัตย์สุจริตนั้น
จงประพฤติดี ประพฤติชอบ
บริสุทธิ์ทั้งการกระทำ พูด และความคิด
อาศัยคุณธรรมทั้งสองข้อนี้...ชีวิตไม่ตกต่ำ
มีแต่งดงามและภาคภูมิ...

ข้อมูลหนังสือ

  • พอเพียงสัตย์ซื่อ
  • ผู้เขียน: จู๋โก้ว
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 120 หน้า
  • พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2556
  • ISBN: 9786165087902