ในวาระครบ ๑๕๐ ปีแห่งการครองราชย์ขององค์พระปิยมหาราช

(หนังสือเล่มนี้พิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐) หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานที่ ดร. ธิดา เขียนขึ้นด้วยความระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระปิยมหาราช และเป็นผลงานเพียงเล่มเดียวที่ท่านเขียนเกี่ยวกับประวัติบุคคล ด้วยความมุ่งหวังให้ผู้อ่านได้รู้จักพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้นำแห่งสยามใหม่ ผ่านพระราชกรณียกิจสำคัญ

เช่น การเลิกไพร่-ทาสให้สิทธิแก่ราษฎร พัฒนาราษฎรของพระองค์ด้วยการให้สิทธิในชีวิตและสิทธิในที่ดินทำกินการจัดระบบการศึกษา และ การเสด็จประพาสยุโรป ที่ทรงนำพาสยามไปให้ทั่วโลกรู้จัก ด้วยแนวคิด "ข่มตนยกท่าน" การที่ทรงสำรวจชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในท้องถิ่นด้วย การเสด็จประพาสต้น และอีกหลายๆ ด้านที่หลายอย่างเป็นรากฐานที่พัฒนามาสู่การเป็นประเทศไทยปัจจุบัน

พระองค์ทรงริเริ่มการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมของสยามให้มีความ ”ศิวิไลซ์” ด้วยทรงตระหนักความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาประเทศสู่โลกสากลอย่างที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้

ข้อมูลหนังสือ

  • พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ-เจ้าแผ่นดินสยาม
  • ผู้เขียน: ดร.ธิดา สาระยา
  • สำนักพิมพ์: เมืองโบราณ
  • จำนวนหน้า: 416 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 — ตุลาคม 2561
  • ISBN: 9786164650039