“ความบ้า” ในชาติพันธุ์นิพนธ์ของโจอาว บีห์ล/บัณฑิต ศิริรักษ์โสภณ

Madness of Rationality/ณัฐนันท์ วรินทรเวช

ความคิดและจริยศาสตร์: บทบาทของความคิดในจริยศาสตร์ของ อริสโตเติล สโตอิก ศาสนาคริสต์ และ ค้านท์/เบญจ์บรรพต โพธิ์เกตุ

ปัญหาเรื่อง Fate of the Unlearned (ชะตากรรมของผู้ไม่ได้ศึกษา) ในศาสนาคริสต์/พงษ์อดิศร แย้มเอิบสิน

Ea(s)ter Stewed/สุรัตน์ กมลทกาภัย

Faceboo ruined my life/ณัฐภัทร เหลืองรุ่งทิพย์

Free/lance/life/ ศุภณัฐ แสงอรุณฉาย

วิวรณ์/นันดานี

As A Social Slut/ธนวิชญ์ ทองพรหม

ชู้ นังสำส่อนผู้บ่อนทำลายสังคมในภาพยนตร์/เปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์

ในช่วงเวลาของใคร/วรพล ถาวรวรานนท์

ดนตรีไทยและการกลับกลายเป็นเสียงสยองขวัญ/สิทธิโชติ บุญรอด

ฯลฯ

ข้อมูลหนังสือ

  • Madness Otherness and Suffering ความบ้า ความเป็นอื่น และทุกขภาวะ
  • ผู้เขียน: รวมนักเขียน
  • สำนักพิมพ์: Undergrad Rewrite,Newground Publishing
  • จำนวนหน้า: 271 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2560
  • ISBN: 9786164452824