"แม้ไทใหญ่จะเป็นไทยพวกหนึ่งสาขาหนึ่งต่างหาก ไม่ใช่ไทยสยามที่ผสมพันธุ์กับขอมหรือมอญ สืบสัมพันธ์พงศ์มาอีกสาขาหนึ่ง ก็ยังเป็นชาติไทยด้วยกัน ร่วมสายโลหิตปฐมางกูรมูลชาติอันเดียวกัน น่าไทยเราจะรู้เรื่องราวเค้าเงื่อนของมนุษยชาติประยูรญาติไทยด้วยกันไว้เป็นเครื่องประเทืองปัญญาญาณ ในเชิงพงศาวดารโบราณคดี

เมื่อเห็นเช่นนี้ และทั้งเห็นว่าเรื่องนี้ของไทยเรายังไม่มีอ่าน ซ้ำประกอบฉันทอัธยาศัยโน้มน้ำใจจะใคร่หาอันใดทำ เพื่อเป็นคุณูปการต่อเพื่อนร่วมชาติ และเฉิลมพระกฤษฎาธิการ พระบาทสมเด็จพระบรมนาถบพิตรพระพุทธเจ้าอยู่หัวมหากษัตรตราธิราชที่พึ่งของข้าพเจ้าสนองพระเดชพระคุณตามยถาพลัง จึงเป็นเครื่องกระตุ้นจูงใจให้เพียรนิพนธ์พงศาวดารไทยใหญ่นี้ขึ้น"

ข้อมูลหนังสือ