ไทยกับสงครามโลกครั้งที่ ๒” โดย ศาสตราจารย์ ดิเรก ชัยนาม เล่มนี้เป็นงานเขียนเชิงประวัติศาสตร์ที่อธิบายถึงเหตุการณ์บ้านเมืองในช่วงวิกฤตการณ์ของประเทศ ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๘๔-๒๔๘๘) โดยมุ่งอธิบายให้เห็นภาพเหตุการณ์ บุคคลแวดล้อม ชั้นเชิงทางการทูต กุศโลบายทางการเมือง กลวิธีทางการทหารของประเทศที่ร่วมในสงคราม ตลอดจนวิธีคลี่คลายปัญหาต่างๆ ของประเทศไทย ซึ่งร่วมอยู่ในเหตุการณ์ ให้รอดพ้นมหาภัยในครั้งนั้น อย่างรอบคอบและรอบด้าน

ข้อมูลหนังสือ

  • ไทยกับสงครามโลกครั้งที่ 2 (ปกแข็ง)
  • ผู้เขียน: ดิเรก ชัยนาม
  • สำนักพิมพ์: ศรีปัญญา
  • จำนวนหน้า: 800 หน้า ปกแข็ง
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤษภาคม 2560
  • ISBN: 9786164370005