พระราชนิพนธ์ “กีฬาเป็นยาวิเศษ” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การเคลื่อนไหวร่างกายหรือกิจกรรมทางกายไม่ได้หมายถึงเพียงการเล่นกีฬาเท่านั้น แต่รวมการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจำวันอื่นๆ หากเราทำได้อย่างสม่ำเสมอ ก็จะส่งผลต่อการป้องกันโรคภัยต่างๆ

เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระชนมายุครบ 5 รอบ (60 พรรษา) ในปี พ.ศ. 2558 นี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ขอพระราชทานจัดพิมพ์ซ้ำบทพระราชนิพนธ์ “กีฬาเป็นยาวิเศษ” ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้แก่ สสส. เมื่อปี พ.ศ. 2548 เพื่อจัดพิมพ์ในหนังสือ “ออกกำลังกายเป็นยาวิเศษ” ซึ่งได้เผยแพร่สู่ประชาชนไทยตลอดระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมา 

ทั้งนี้ สสส. ได้เล้งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและการออกำลังกายในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญพื้นฐานที่สนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดี ห่างไกลโรคภัย จึงมีแนวคิดในการจัดทำหนังสือ “ชีวิตดีดี มีได้ทุกวัน” โดยเชิญบทพระราชนิพนธ์ “กีฬาเป็นยาวิเศษ” มาเผยแพร่อีกครั้ง พร้อมทั้งรวบรวมและนำเสนอเนื้อหาการออกกำลังกายที่เป็นกระแสสังคมในปัจจุบันมาเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้ผู้อ่านเข้าใจถึงความสำคัญของกิจกรรมทางกายต่างๆ เป็นการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นให้ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารร่างกายที่ถูกต้อง เพื่อสร้างเสริมสุขภาพทั้งกายและใจให้แข็งแรง


ข้อมูลหนังสือ