ดร.วิชิตวงศ์ ราชบัณฑิต ได้เรียบเรียงความเป็นจริงอันเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพอันเป็นที่ประจักษ์ในหลายด้านจากมุมมองในเชิงวิชาการและบนพื้นฐานของความมีเหตุมีผล ทั้งนี้ด้วยประสงค์ที่จะให้เป็นข้อมูลประวัติศาสตร์สำหรับการศึกษาในอนาคตอันยาวไกล ตามความรู้ความสามารถที่มีอยู่ของ ดร.วิชิตวงศ์และจากข้อมูลที่อยู่ในวิสัยที่จะเข้าถึงได้

หนังสือเล่มนี้อาจจะมีความแตกต่างกับข้อเขียนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเดียวกันในกรอบความคิด การวิเคราะห์ ตลอดจนการนำเสนอ ด้วยประสบการณ์และจุดยืนบางประการที่กำหนดกรอบความคิด การวิเคราะห์ ที่อาจทำให้มีความแตกต่างไปจากข้อเขียนอื่นๆ หนังสือเล่มนี้ได้อัญเชิญพระอัจฉริยภาพใน4ด้านมาศึกษาได้แก่พระอัจฉริยภาพในกรอบกฏหมายและการเมือง,พระอัจฉริยภาพในปัญหาเศรษฐกิจพื้นฐาน พระอัจฉริยภาพในเชิงศิลปะและวิทยาการและพระอัจฉริยภาพในการครองใจพสกนิกร ตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ผ่านมาความสงบร่มเย็นและความสามารถพัฒนาเศรษฐกิจตลอดจนคุณภาพชีวิตของราษฎรมาได้ในระดับที่น่าพอใจ มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่าน

หนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้อ่านมีความเข้าใจในฐานะและบทบาทของพระมหากษัตริย์ในระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญประชาธิปไตยชัดเจนขึ้น ขณะที่เพิ่มความเทิดทูนพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อันสมควรได้รับการจารึกอย่างถาวรในประวัติศาสตร์ชาติไทยชั่วนิรันดร หนังสือเล่มนี้ มิเพียงแต่เราจะตราตรึงอยู่กับเรื่องราวแห่งพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านเท่านั้น แต่ประวัติศาสตร์ของแผ่นดินที่เกี่ยวข้องในมุมต่างๆก็ได้ถูกบันทึกและบอกเล่าผ่านหนังสือเล่มนี้เช่นเดียวกัน และนี่คือพระอัจฉริยภาพแห่งศาสตร์และศิลป์ที่ทรงคุณค่ายิ่งต่อพสกนิกรไทย ที่จะถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของแผ่นดินและของโลก

ข้อมูลหนังสือ

  • พระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 จากมุมมองของราชบัณฑิต
  • ผู้เขียน: ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 192 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2560
  • ISBN: 9786163882158