วรรณคดีสันสกฤตและวรรณคดีไทยมีความสัมพันธ์กันต่อเนื่องยาวนานวรรณคดีสันสกฤตเรื่องสำคับๆ ถูกนำมาถ่ายทอดเป็นวรรณคดีไทย เช่น มหากาพย์รามายณะ อันเป็นที่มาของบทละครเรื่องรามเกียรติ์ นอกจากนี้ยังมีการแปลมหากาพย์มหาภารตะ หลายสำนวน บทละครเรื่องสาวิตรี ศกุนตลา พระนลคำหลวง พระนลคำฉันท์ ก็ล้วนแล้วแต่ "ปรุง" มาจากวรรณคดีสันสกฤต คนไทยจึงรู้จักวรรณคดีสันสกฤตหลายเรื่อง และใช้ศึกษาหรืออ่านเพื่อความบันเทิงจนถึงปัจจุบัน

การเรียนรู้วรรณคดีที่มาจากวัฒนธรรมต่างชาติ มีความจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานพอสมควร หนังสือศัพทานุกรมวรรณคดีสันสกฤต เรียบเรียงจากหนังสือ A Classical Dictionary of Hinou Mythology and Religion Geography History and Literature by John Dowson โดยรองศาสตราจารย์ ทองสุก เกตุโรจน์ จะช่วยขยายพรมแดนความรู้เกี่ยวกับภาษา วรรณคดีและเทพปกรณัม ได้เป็นอย่างดี พร้อมกันนั้นก็ให้ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม ฯลฯ อันจะยังประโยชน์ในการศึกษาวรรณคดีไทยอีกด้วย

ข้อมูลหนังสือ

  • ศัพทานุกรมวรรณคดีสันสกฤต
  • แปลจากหนังสือ: A Classical Dictionary of Hinou Mythology and Religion Geography History and Literature
  • ผู้เขียน: John Dowson
  • ผู้แปล: รศ.ทองสุก เกตุโรจน์
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 376 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มกราคม 2559
  • ISBN: 9786163880697