“บูชิโด วิถีแห่งนักรบซามูไร” เป็นปรัชญาและวิถีปฏิบัติของซามูไรที่ยึดถือ และสอนสั่งสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยมุโรมาจิ ได้รับการปลูกฝังติดต่อกันมานับร้อยปีในชนชั้นนักรบ โดยยึดหลักเกียรติยศ ความกล้าหาญ การเสียสละ ความละอาย ความอ่อนน้อม และความจงรักภักดี 

บูชิโด มีจุดกำเนิดจากการผสมผสานความเชื่อทางพุทธศาสนานิกายเซน คำสอนของขงจื้อ และศรัทธาในลัทธิชินโต ซึ่งมีหลักสำคัญ 7 ประการคือ 1. ความยุติธรรม 2. ความกล้าหาญ 3. ความเมตตากรุณา 4. ความนับถือซึ่งกันและกัน 5. ความซื่อตรง 6. ความมีเกียรติ 7. ความจงรักภักดี หลักของบูชิโดนั้นจะสอนให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ จงรักภักดีต่อเจ้าผู้ครองเมือง มีความสมถะ อ่อนน้อม รักศักดิ์ศรี และไม่หวั่นเกรงต่อความตาย ธรรมเนียมเหล่านี้ได้หล่อหลอมและปฏิบัติกันมาในหมู่คนญี่ปุ่น จนกลายมาอยู่ในสายเลือดอย่างไม่มีวันเหือดหาย

ข้อมูลหนังสือ