ภาพแรก

I: ความสำคัญของทฤษฎีการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผลในบริบทรัฐศาสตร์อเมริกัน : ประวัติความเป็นมา

II: การศึกษาทฤษฎีการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผลในบริบทรัฐศาสตร์ไทย: หลักการและเหตุผลสำหรับการศึกษาทฤษฎีการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผลของ จอน เอลสเตอร์

III: อิทธิพลจากฐานคิดปรัชญาเศรษฐศาสตร์ต่อทฤษฎีการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผล:ปรัชญาเศรษฐศาสตร์ของคอลลิงวูด

IV: ระเบียบวิธีศึกษา สถานะ เป้าหมาย หลักการและเหตุผลของทฤษฎีการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผล:เข้าในทฤษฎีการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผลของเอลสเตอร์อย่างที่เขาเข้าใจ

V: ทฤษฎีการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผล: ในฐานะพัฒนาการความก้าวหน้าขององค์ความรู้ในการศึกษาเรื่อง ‘เหตุผล’ ของมนุษย์ ฯลฯ

ภาคที่สอง

เข้าใจทฤษฎีการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผลของเอลสเตอร์ในบริบทปรัชญาการเมือง:ทฤษฎีการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผลในบริบทปรัชญาการเมือง

I: ทฤษฎีการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผลในฐานะทฤษฎีการเมืองเชิงคุณค่า (Normative Pollitical Theory)

II: เหตุผลกับจารีตประเพณีวัฒนธรรม (Reason vs Nomos)

III: ทฤษฎีการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผล – เศรษฐศาสตร์ – อรรถประโยชน์ โธมัส ฮอบส์

IV: ปรัตถนิยม (Altruism): มาเคียวเวลลี-รุสโซ

V: เหตุผล-ภาษา: อริสโตเติล ฯลฯ

ข้อมูลหนังสือ

  • จอน เอลสเตอร์ กับทฤษฎีการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผล (JON ELSTER AND RATIONAL CHOICE THEORY)
  • ผู้เขียน: ไชยันต์ ไชยพร
  • สำนักพิมพ์: Way of Book
  • จำนวนหน้า: 463 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มกราคม 2560
  • ISBN: 9786163290830