“วัฒนธรรมไทยมีทั้งข้อดีและไม่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องญาติพี่น้องความกตัญญูรู้คุณ ตอบแทนบุญคุณซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดี

แต่ควรมีเส้นแบ่งเราควรกตัญญู ต่อผู้ที่มีบุญคุณแต่ถ้าเขามาขอให้ช่วยทำเรื่องอะไรที่ผิดคุณจะทำอย่างไร

หรือขอให้ช่วยเอาลูกเขาบรรจุตำแหน่งงานให้ บางทีคนที่เขาซื่อตรงก็ยังต้องยอมทำนะเพราะอยู่ในสังคมไทย

ไม่อย่างนั้นจะถูกมองว่าเพียงแค่นี้ยังช่วยเหลือกันไม่ได้กลายเป็นคนอกตัญญู อยู่ลำบาก”

- เดือนเด่น นิคมบริรักษ์

ข้อมูลหนังสือ

  • Corruption คอร์รัปชันในสังคมสีเทา
  • ผู้เขียน: เดือนเด่น นิคมบริรักษ์
  • สำนักพิมพ์: สกว
  • จำนวนหน้า: 151 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤศจิกายน 2559
  • ISBN: 9786163290755