Animal Farm เป็นนวนิยายเสียดสีการเมืองที่แม้จะมีแนวความคิดรวบยอดค่อนข้างหนัก

แต่ดำเนินเรื่องได้อย่างสนุกสนาน คล้ายกับเป็นวรรณกรรมเยาวชน

ด้วยการอุปมาตัวละครส่วนหนึ่งเป็นสัตว์ที่ยึดอำนาจจากมนุษย์ และดำรงชีวิตด้วยตนเอง

โดยมีสัญญาประชาคมร่วมกันว่า "สิ่งใดก็ตามที่ดำเนินด้วยสองขาคือศัตรู สิ่งใดก็ตามที่ดำเนินด้วยสี่ขาหรือด้วยปีกคือมิตร"

ข้อมูลหนังสือ