เรื่องราววิถีชีวิตภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของบุคคลในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศที่เป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรแบบออร์แกนิก ได้แก่ สวนกาแฟลีซูมี ดอยช้าง, ไร่ชา 101, โครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัย, สวนผลไม้ของคุณสุธีร์ ปรีชาวุฒิ, สวนกานต์ธิดา, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตพืชสมุนไพรบ้านเกาะลอย, สลันดาออร์แกนิกฟาร์ม, เขาค้อทะเลภู, วิสาหกิจชุมชนบ้านนาเจียง, โครงการจัดการแหล่งผลิตผักผลไม้สู่การบริโภคที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน, พาไปชมและช้อปตลาด green market ในสถานที่ต่างๆ และพบปะกับผู้ผลิตสินค้าออร์แกนิกในตลาดนั้นอีกมากมาย

ข้อมูลหนังสือ