ทั้งโลกนี้,มีคนแบบเธอเพียงคนเดียว  ประกอบด้วยความเรียง ๒๔ บท  ธีมหลักของเล่มคือ มองโลกในแง่บวก  ส่งเสริมให้กำลังใจให้ความหวัง  ให้มีความเพียรพยายาม  ต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาต่างๆ และสำคัญคือมุ่งแสวงหาว่าคือใคร  เราเหมือนหรือไม่เหมือนใคร  กระทั่งท้ายสุด  ก็พบคำตอบว่า "ทั้งโลกนี้,มีคนแบบเธอเพียงคนเดียว"  ข้อเด่นในงานของปะการัง ทัศนะคติในงานเขียน  เป็นไปในแง่บวก  สำนวนภาษาน่าอ่าน  ชื่อเรื่องชื่อบท  มีเสน่ห์  ชวนติดตาม  และวิธีการเล่าเรื่อง  เล่าด้วยจังหวะของความเรียงสั้นๆ  ยกเอาประสบการณ์ชีวิตของคนใกล้ตัวมาเป็นตัวอย่าง  บางเรื่องก้เป็นนิทานเปรียบ  พร้อมกันก็มีภาพถ่ายเป็นภาพประกอบที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 

ข้อมูลหนังสือ