ดาราศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดศาสตร์หนึ่ง มีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่ยุคแรกของประวัติศาสตร์ในดินแดนอียิปต์ ยุคประวัติศาสตร์ ซึ่งหมายถึงยุคที่เริ่มมีการบันทึกเรื่องราวความเป็นไปในสังคมเป็นลายลักษณ์อักษร เกิดขึ้นไม่พร้อมกันในทุกภูมิภาคของโลก แต่ในทุกที่ที่มีการจดบันทึกดาราศาสตร์จะเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกเหล่านั้นเสมอ

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในฐานะที่เป็นองค์กรของชาติที่มีภารกิจในการวิจัยและภารกิจวิชาการเพื่อพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านดาราศาสตร์ ได้เล็งเห็นว่าการพัฒนาดาราศาสตร์ของไทยในอนาคตนั้น มีความจำเป็นต้องเข้าใจแนวคิดและความเป็นมาของภูมิปัญญาดาราศาสตร์ในอดีต เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาให้เกิดการพัฒนาด้านดาราศาสตร์ที่ยั่งยืนไปในอนาคต ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของการพัฒนาดาราศาสตร์ไทยในปัจจุบันไปสู่อนาคต จึงมีความประสงค์ให้ผู้อ่านทราบถึงการสถาปนาความรู้ การค้นพบ ปรากฏการณ์ และการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ที่เกิดขึ้นในโลก รวมทั้งในประเทศไทย จากอดีตสืบเนื่องมาจนปัจจุบันยิ่งไปกว่านั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงบริบทในแต่ละยุคสมัยที่ (เหตุ) การณ์ทางดาราศาสตร์เหล่านั้นเกิดขึ้น จึงมีการนำการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์โลกและประวัติศาสตร์ไทยเข้ามาประกอบด้วย อันเป็นที่มาของกาลานุกรมดาราศาสตร์ เล่มนี้

ข้อมูลหนังสือ