สำหรับปากไก่ฉบับนี้ เนื้อหาก็คือการนำเสนอเรื่องราวของผู้ได้รับรางวัลนราธิปประจำปี 2557 เป็นการเรียนรู้จากผู้มาก่อน ซึ่งในปีนี้ทางสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยพยายามทำให้สิ่งเหล่านี้ สด ใหม่ ด้วยการใช้ทีมงานกองบรรณาธิการลงไปสัมภาษณ์ถึงตัวนักเขียนเหล่านี้ ส่วนเนื้อหาที่ติดตามมาก็คือข้อเขียนต่างๆ ที่คิดว่าเป็นสิ่งที่จะยังประโยชน์ต่อการสร้างแนวคิดสำหรับการทำงานวรรณกรรมทั้งเรื่องในประเทศและเรื่องที่ต้องเกี่ยวข้องกับโลกภายนอก ที่สำคัญ ศิลปินแห่งชาติ สุรชัย จันทิมาธร และเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ได้มอบเรื่องสั้นและบทกวีเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2558 สำหรับแฟนๆ ปากไก่ สารบัญ - จากนายกสมาคมนักเขียน - ที่มาของรางวัลนราธิป - คำประกาศเกียรติรางวัลนราธิป ประจำปี 2557 ประวัติ และสัมภาษณ์นักเขียนรางวัลนราธิป - ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ - หม่อมราชวงศ์กิติวัฒนา (ไชยันต์) ปกมนตรี - นางเนาวรัตน์ (ทองรมย์) พลเดช - นายประยอม ซองทอง (นามปากกา สุดสงวน,ปรง เจ้าพระยา) - นายไพโรจน์ เกษแม่นกิจ (นามปากกา “รจนโรจน์”) - นายโรม บุนนาค - นางลออ พิศิษฐสุนทร - นายวศิน อินทสระ - นายวิสุทธิ์ รอบรู้ (นามปากกา แดน กฤษดา) - หม่อมเจ้าหญิงวุฒิเฉลิม วุฒิชัย - นางศรี เกศมณี - พลตรี หม่อมราชวงศ์ศุภวัฒย์ เกษมศรี - พลเอกสายหยุด เกิดผล - เรืออากาศตรีสุเทพ วงศ์กำแหง - ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อำภา โอตระกูล แลไปข้างหน้า ทำเนียบผู้ได้รับรางวัลนราธิป ฯลฯ เสนห์ของร้านหนังสือเล็กๆ - ร้านหนังสือเดินทาง - ร้านสตีลโรส - ร้านสุนทรภู่ - ร้านก็องดิด - ร้านภูเชียงดาว - ร้านบุ๊คโทเปีย ฯลฯ

ข้อมูลหนังสือ