รัฐศาสตร์สารประจำปี พ.ศ. 2559 ได้เริ่มขึ้นแล้วแต่ละฉบับก็มีขนาดที่แตกต่างกัน หาได้มีมาตรฐานแน่นอนว่าจะต้องมีขนาดไหน
มาตรฐานเป็นเรื่องของสภาวะสมัยใหม่ที่อยู่นอกเหนือคุณลักษระตามอำเภอใจของใครคนใดคนหนึ่ง
แต่การไปสู่โลกที่อยู่ภายใต้การควบคุมที่ไม่ใช่มนุษย์นั้เนยังมาไม่ถึง แต่ถ้าเชื่อตาม Hans Moravec ก็คงจะเห็นได้ก่อนกลางศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด (2040) 
เมื่อหุ่นยนต์และตัวเลขจะปกครอง 
(ธเนศ วงศ์ยานนาวา)

การเปลี่ยนแปลงผ่านอำนาจโลกในโลกเปลี่ยนผ่านอำนาจ ?
ข้อถกเถียงเชิงทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยการเมืองระบบขั้วอำนาจเดียว การครองดำนาจนำ
และยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาต่อจีน 
(จิตตภัทร  พูนขำ)

ข้อมูลหนังสือ